Warta Kerajaan

ENAKMEN 4 TAHUN 2004
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (PERAK) 2004


Tarikh Persetujuan DiRaja : 15 September 2004
Tarikh disiarkan dalam Warta : 22 September 2004
Tarikh mula berkuatkuasa : 1 Jun 2005 [Pk P.U. 17/05]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk panjang & mukadimah.

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Kecualian prerogatif.

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM DAN 'ADAT MELAYU PERAK

Seksyen 4. Penubuhan Majlis.
Seksyen 5. Identiti di sisi undang-undang dan fungsi Majlis.
Seksyen 6. Majlis hendaklah membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan.
Seksyen 7. Kewajipan Majlis tentang kemajuan ekonomi dan sosial orang Islam.
Seksyen 8. Kuasa untuk menubuhkan perbadanan.
Seksyen 9. Kuasa untuk menubuhkan syarikat.
Seksyen 10. Kuasa untuk meminjam.
Seksyen 11. Keanggotaan Majlis.
Seksyen 12. Tamat pelantikan.
Seksyen 13. Pembatalan pelantikan.
Seksyen 14. Penyiaran pelantikan dan pembatalan dalam Warta.
Seksyen 15. Kawalan oleh Yang Dipertua.
Seksyen 16. Setiausaha.
Seksyen 17. Kehadiran bukan anggota dalam Mesyuarat Majlis.
Seksyen 18. Mempengerusikan mesyuarat.
Seksyen 19. Kuorum.
Seksyen 20. Perjalanan urusan.
Seksyen 21. Memanggil mesyuarat.
Seksyen 22. Minit.
Seksyen 23. Aturan urusan mesyuarat.
Seksyen 24. Salinan diperakui bagi ketetapan.
Seksyen 25. Permohonan cuti oleh Yang Dipertua dan anggota lain.
Seksyen 26. Tindakan dalam hal yang perlu disegerakan.
Seksyen 27. Jawatankuasa.
Seksyen 28. Perwakilan kewajipan dan kuasa Majlis.
Seksyen 29. Pelantikan pegawai dan pekhidmat Majlis.
Seksyen 30. Kerahsiaan.
Seksyen 31. Pekhidmat awam.
Seksyen 32. Majlis boleh menentukan tatacaranya sendiri.

BAHAGIAN III - PELANTIKAN MUFTI, KUASA DALAM HAL EHWAL AGAMA, JAWATANKUASA FATWA DAN FATWA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL

Seksyen 33. Pelantikan Mufti dan Timbalan Mufti.
Seksyen 34. Fungsi Mufti.
Seksyen 35. Jawatankuasa Fatwa.
Seksyen 36. Kuasa Jawatankuasa Fatwa untuk menyediakan fatwa.
Seksyen 37. Tatacara pembuatan fatwa.
Seksyen 38. Fatwa yang disiarkan dalam Warta adalah mengikat.
Seksyen 39. Pindaan, ubahsuaian atau pembatalan fatwa.
Seksyen 40. Fatwa yang ada hubungan dengan kepentingan nasional.
Seksyen 41. Menerima pakai nasihat dan syor Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan.
Seksyen 42. Meminta pendapat daripada Jawatankuasa Fatwa.
Seksyen 43. Qaul muktamad yang hendaklah diikuti.

BAHAGIAN IV - MAHKAMAH SYARIAH

Seksyen 44. Penubuhan Mahkamah Syariah.
Seksyen 45. Pelantikan Ketua Hakim Syarie.
Seksyen 46. Pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 47. Pelantikan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 48. Pelantikan Hakim Mahkamah Rendah Syariah.
Seksyen 49. Pendaftar-Pendaftar.
Seksyen 50. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 51. Bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah.
Seksyen 52. Rayuan kepada Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 53. Permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu.
Seksyen 54. Perakuan pewarisan.
Seksyen 55. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 56. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 57. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 58. Keanggotaan Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 59. Keputusan ikut majoriti.
Seksyen 60. Penerusan prosiding di Mahkamah Rayuan Syariah walaupun Hakim tiada.
Seksyen 61. Mahkamah terbuka.
Seksyen 62. Bahasa.
Seksyen 63. Bidang kuasa tidak meliputi orang bukan Islam.
Seksyen 64. Tindakan bersaling.
Seksyen 65. Perlindungan Hakim, pegawai Mahkamah, dll.
Seksyen 66. Jawatankuasa Kaedah Mahkamah Syariah.

BAHAGIAN V - PENDAKWAAN DAN PERWAKILAN

Seksyen 67. Ketua Pendakwa Syarie dan Pendakwa Syarie.
Seksyen 68. Pegawai Penguat kuasa Agama.
Seksyen 69. Peguam Syarie.

BAHAGIAN VI - KEWANGAN

Baitumal Dan Tatacara Kewangan Majlis

Seksyen 70. Penubuhan Baitulmal.
Seksyen 71. Anggaran pendapatan dan belanjawan.
Seksyen 72. Perbelanjaan Majlis.
Seksyen 73. Akaun Bank.
Seksyen 74. Akaun dan laporan tahunan.

Zakat dan Fitrah

Seksyen 75. Kuasa memungut zakat dan fitrah.
Seksyen 76. Kuasa membuat peraturan-peraturan.
Seksyen 77. Rayuan.

Wakaf, Nazr dan Amanah

Seksyen 78. Majlis menjadi pemegang amanah tunggal wakaf, nazr dan amanah.
Seksyen 79. Peletakhakan harta wakaf, nazr dan amanah pada Majlis.
Seksyen 80. Sekatan bagi pewujudan amanah khairat.
Seksyen 81. Pendapatan daripada wakaf dan nazr.
Seksyen 82. Modal wakaf dan nazr.
Seksyen 83. Pengertian surat cara tentang wakaf atau nazr.
Seksyen 84. Penyiaran senarai harta wakaf, nazr dan amanah.

BAHAGIAN VII - MASJID

Seksyen 85. Majlis menjadi pemegang amanah tunggal bagi masjid dan tanah yang berkaitan dengannya.
Seksyen 86. Sekatan tentang penubuhan masjid dan penalti.
Seksyen 87. Penubuhan Masjid.
Seksyen 88. Penyenggaraan masjid dan kawasannya.
Seksyen 89. Pelantikan Pegawai Masjid.
Seksyen 90. Tauliah Pegawai Masjid.
Seksyen 91. Tempoh jawatan Pegawai Masjid.
Seksyen 92. Kawalan dan arahan atas Pegawai Masjid.
Seksyen 93. Jawatankuasa Kariah.
Seksyen 94. Pengecualian masjid.

BAHAGIAN IX - MEMELUK AGAMA ISLAM

Seksyen 95. Pungutan khairat.
Seksyen 96. Kehendak-kehendak bagi pemelukan agama Islam.
Seksyen 97. Saat memeluk agama Islam.
Seksyen 98. Tugas-tugas dan kewajipan muallaf.

BAHAGIAN IX - MEMELUK AGAMA ISLAM

Seksyen 99. Pendaftar Muallaf.
Seksyen 100. Pendaftaran muallaf.
Seksyen 101. Perakuan Memeluk Agama Islam.
Seksyen 102. Pengiktirafan muallaf sebagai orang Islam.
Seksyen 103. Penentuan sama ada orang yang tidak didaftarkan ialah seorang muallaf.
Seksyen 104. Kesalahan memberikan maklumat palsu.
Seksyen 105. Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan.
Seksyen 106. Keupayaan untuk memeluk agama Islam.

BAHAGIAN X - PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Seksyen 107. Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam.
Seksyen 108. Kesalahan mengajar agama Islam atau apa-apa perkara tentang agama Islam tanpa tauliah.
Seksyen 109. Sekolah agama.
Seksyen 110. Pengecualian.

BAHAGIAN XI - AM

Seksyen 111. Kuasa am untuk membuat peraturan-peraturan.
Seksyen 112. Pemansuhan.
Seksyen 113. Kecualian dan peralihan.

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA
facebook
qrcode
rss
w3c
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.